Què hem fet
Aigua
Sistemes de Control per a Plantes de Tractament d'Aigües, Plantes Dessalinitzadores, Plantes Hidroelèctriques, Xarxes de Sanejament, Xarxes de Subministrament i Distribució d'Aigua i Sistemes de Reg.

Disseny elèctric i del Software, Enginyeria, Programació, Validació, Posada en Funcionament i Manteniment.

Sistemes de Control Distribuït (DCS) o solucions PLC+SCADA.

Solucions redundants per aconseguir Alta Disponibilitat.

Sistemes de comunicació. Busos de camp.

Solucions de Cyberseguretat per evitar vulnerabilitats en els Sistemes d'Informació (IT).

Gestió d'actius. Sistemes d'Instrumentació centralitzats, per facilitar-ne la seva configuració, mateniment i diagnòstic.

Registre d'Històrics i generació d'Informes.


Clients
Water Corporation

Técnicas Reunidas

Valoriza

Energy Resources

Depurtech

Rousselot

Holmen
Water Corporation (Perth, Austràlia)
Planta Dessalinitzadora amb 2 fases, cada una amb capacitat de generar 50 GL/any d'aigua potable. SPIN Australia implementa el Sistema de Control de la 2ona fase, i la integració i upgrade de la 1era fase.

La planta és propietat de la Water Corporation, el principal proveïdor de serveis d'aigua potable, aigües residuals i aigües de rec de Western Australia.

El projecte és designat Global Desalination Plant of the Year en el Global Water Summit 2012.

La planta pot subministrar el 30% de l'aigua de consum de Western Australia, i es va dissenyar per ser pilotada per un sol operari.

Sistema de Control basat en Siemens PCS7. La instal·lació més gran de PCS7 d'Austràlia, amb 50.000 punts(E/S), xarxes de Profibus-DP/PA redundants, 13 Controladors redundantes, 3 parells de Servidors OS redundants, 1 Servidor CAS, 1 Servidor Web, 1 Data Monitor, 1 Estació d'Enginyeria, 6 Clients OS y 2 Tablets.
Rousselot (Girona)
Automatització completa d'una Planta d'Aigües Residuals (EDAR).

Control del reactor per la coagulació i floculació. Neutralització amb lletada de calç. Control de pH.

Control de l'agitador i les bombes d'extracció de líquids i sòlids. Programació de cicles d'extracció.

Control de reactors amb dosificació de coagulant, sosa segons pH i floculant. Control i addició d'additius. Agitació i Decantació. Extracció d'aigües i fangs, i neteja de canonades. Control del filtre de premsa.

Sistema de Control y Monitorizació basat en Siemens PCS7, i integrat en el sistema global de Planta.
Central Hidroelèctrica El Barco (Logroño)
Sistema de control d'una mini central hidroelèctrica al riu Ebre, formada per dos turbines Caplan amb generadors de 2MW. Potència instal•lada: 3600KW.

El sistema permet el funcionament no assistit. Realitza l'arrancada i acoblament a la Xarxa Elèctrica. Manté la central en règim de màxima potència possible d'acord amb el cabal i mantenint constant el nivell de salt d'aigua. Permet el funcionament segons els paràmetres d'estacionalitat.

Sistema basat en un PLC i un SCADA. Permet la intervenció i la consulta de dades de producció i alarmes via Internet. Les alarmes també es notifiquen mitjançant trucades a telèfons mòbils, missatges SMS i correus electrònics.

Control del cabal ecològic. Certificat ISO 14001.